Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SKERPFIT B.V.

Artikel 1 Wettelijke regelingen
Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen van SkerpFit B.V. is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 2 Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
2.1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van SkerpFit B.V.).
2.2. SkerpFit B.V. : handelsnaam van de als zodanig in het Handelsregister onder nummer 63176513 (Kamer van Koophandel Leeuwarden) ingeschreven onderneming, als ook aan haar gelieerde ondernemingen.
2.3. Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van SkerpFit B.V. is gericht, met wie SkerpFit B.V. de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan producten of diensten aan deze partij worden geleverd.
2.4. Producten: alle goederen die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen SkerpFit B.V. en opdrachtgever.
2.5. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen SkerpFit B.V. en opdrachtgever.
Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door SkerpFit B.V. van producten en/of diensten aan of ten behoeve van opdrachtgever.
3.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op producten en/of diensten die SkerpFit B.V. geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan opdrachtgever doorlevert, alsmede op producten en/of diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van SkerpFit B.V. door een derde aan opdrachtgever worden geleverd.
3.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden alsmede van de tussen SkerpFit B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door SkerpFit B.V. en opdrachtgever zijn overeengekomen.
3.4 SkerpFit B.V. wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever van de hand.
3.5 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. SkerpFit B.V. en opdrachtgever zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
3.6 Indien een bepaling uit de tussen SkerpFit B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden SkerpFit B.V. elkaar overlappen, dan prevaleren de voorwaarden van de gesloten overeenkomsten.
Artikel 4 Aanbiedingen, offerte en overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen van SkerpFit B.V. zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
4.2 Offertes van SkerpFit B.V. zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee (2) maanden na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
4.3 Overeenkomsten komen tot stand doordat SkerpFit B.V. de door opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel op het moment dat SkerpFit B.V. tot de uitvoering van een opdracht overgaat.
Artikel 5 Prijzen en tarieven
5.1 Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
5.2. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief reis- en verblijfskosten en meerwerk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
5.3. SkerpFit B.V. is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen/tarieven, indien SkerpFit B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van bijvoorbeeld materiaal en lonen of andere factoren, ondanks dat deze voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte c.q. de vaststelling van de prijzen.
5.4. Overeengekomen tarieven worden door SkerpFit B.V. in ieder geval jaarlijks gewijzigd overeenkomstig het CPI-indexcijfer “Alle huishoudens”.
5.5. Slechts indien de prijs- c.q. tariefsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met SkerpFit B.V. te ontbinden.
5.6. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment tot aan de datum van algehele voldoening, een rente van 1% per maand verschuldigd (waarbij een deel van een maand als gehele maand wordt gerekend) of de wettelijke rente indien deze hoger is, een en ander onverminderd de verdere rechten die SkerpFit B.V. heeft.
5.7. De opdrachtgever zal indien SkerpFit B.V. tot incasso overgaat, naast het verschuldigde bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of ter bewaring van haar rechten anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, vermeerderd met de verschuldigde BTW.
Artikel 6 Wijziging van de opdracht c.q. meer- en minderwerk
6.1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
6.2. Indien in overleg met opdrachtgever wordt afgeweken van de oorspronkelijke overeenkomst tussen SkerpFit B.V. en opdrachtgever, zullen de daaruit voortvloeiende kosten voor meerwerk tegen de prijzen en/of tarieven die gelden op het moment van uitvoering aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 7 Risico en aansprakelijkheid
7.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken of diensten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
7.2. Indien opdrachtgever de producten van SkerpFit laat verplaatsen naar een andere locatie is hij verplicht SkerpFit B.V. op voorhand hiervan in kennis te stellen. Indien er direct na een verplaatsing een gebrek ontstaat aan de producten van SkerpFit dan wordt dit gebrek geacht te zijn ontstaan door de verplaatsing, tenzij opdrachtgever aantoont dat dit niet het geval is.
7.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het laten gebruiken alsmede de toepassing in zijn organisatie van onder meer de producten van SkerpFit, overige apparatuur, hulpmiddelen, programmatuur, verwerking van patiëntgegevens en voor door de opdrachtgever zelf te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. SkerpFit B.V. is nimmer aansprakelijk en opdrachtgever vrijwaart SkerpFit B.V. voor eventuele ongevallen en/of schade die voortvloeit uit het onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de producten van SkerpFit. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het (laten) opleiden en begeleiden van de personen die gebruik maken van de producten van SkerpFit.
7.4. Opdrachtgever is verplicht eventuele incidenten, in de ruimste zin des woords, die betrekking hebben op (het gebruik van) de producten van SkerpFit terstond schriftelijk aan SkerpFit B.V. te melden.
7.5. SkerpFit B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet personeel, vertragingsschade, schade wegens verlies of het niet kunnen gebruiken van gegevens, enz.), immateriële schade of bedrijfsschade.
7.6. De aansprakelijkheid van SkerpFit B.V. jegens opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook beperkt tot de contractsom exclusief BTW die SkerpFit B.V. in verband met de software en/of hardware die de schade heeft toegebracht, of de verrichte diensten waardoor de schade is toegebracht, van opdrachtgever heeft ontvangen. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van SkerpFit B.V. in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het terzake geldende eigen risico.
7.7. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van SkerpFit B.V., zal opdrachtgever SkerpFit B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofden dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de producten van SkerpFit.
Artikel 8 Rechten van intellectuele en/of industriële eigendom
8.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij SkerpFit B.V. of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
8.2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
8.3. Het is SkerpFit B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien SkerpFit B.V. door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. De beveiligingsmaatregelen hebben onder meer tot doel te voorkomen dat opdrachtgever in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken.
8.4 Het is SkerpFit B.V. toegestaan de door haar geleverde programmatuur gegevens van verrichtingen, prestaties en overig gebruik te laten opslaan die gebruikt kunnen worden voor onder meer verbetering van het systeem.
8.5. SkerpFit B.V. zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering jegens opdrachtgever welke gebaseerd is op de bewering dat door SkerpFit B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever SkerpFit B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan SkerpFit B.V.. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan SkerpFit B.V. verlenen, opdat SkerpFit B.V. zich, zo nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren.
8.6. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die opdrachtgever –ondanks dat dit niet is toegestaan- in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door SkerpFit B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van SkerpFit B.V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal SkerpFit B.V. het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of ervoor zorgdragen dat de opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
Artikel 9 Inspectie en reclames
9.1. Opdrachtgever dient alle geleverde producten en diensten direct na aflevering te controleren op mogelijke gebreken of andere tekortkomingen.
9.2. Indien opdrachtgever van mening is dat een door SkerpFit B.V. geleverd product of geleverde dienst niet voldoet aan hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen, dient opdrachtgever SkerpFit B.V. daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen 8 dagen na levering, dan wel 5 dagen na het moment waarop opdrachtgever redelijkerwijs bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkoming.
9.3. Alle bezwaren van opdrachtgever tegen een factuur van SkerpFit B.V. of een door SkerpFit B.V. automatisch geïncasseerd bedrag, dienen binnen 8 dagen na factuurdatum of datum van de automatische incasso schriftelijk aan SkerpFit B.V. te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door opdrachtgever erkend geldt.
Artikel 10 Vertrouwelijkheid (Geheimhouding)
10.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van SkerpFit B.V. of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
10.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der partijen de informatie naar
buiten bracht.
10.3. SkerpFit B.V. zal de naam van opdrachtgever in haar uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij opdrachtgever schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst.
Artikel 11 Overmacht
11.1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van SkerpFit B.V. indien er sprake is van overmacht, waaronder mede wordt verstaan computerstoringen, stroomuitval, ziekte van het personeel, en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SkerpFit B.V. geen invloed kan uitoefenen.
11.2. Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat SkerpFit B.V. gehouden is tot enige vergoeding van de schade die opdrachtgever lijdt tengevolge van die ontbinding. SkerpFit B.V. is gerechtigd tot betaling door opdrachtgever van alle producten en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan opdrachtgever zijn geleverd.
Artikel 12 Tussentijdse beëindiging
12.1. SkerpFit B.V. is gerechtigd de tussen SkerpFit B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomsten tussentijds te beëindigen. Dit dient schriftelijk te geschieden. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden.
12.2. Iedere partij is gerechtigd om de tussen SkerpFit B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomsten buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door SkerpFit B.V. geleverde producten en/of diensten, tenzij SkerpFit B.V. terzake van dat bepaalde product en/of die bepaalde dienst in verzuim is.
12.3. SkerpFit B.V. heeft het recht de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten terstond zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen in onder meer elk van de navolgende gevallen:
a. Opdrachtgever enige termijn van het ingevolge de tussen SkerpFit B.V. en opdrachtgever gesloten
overeenkomsten, verschuldigde bedrag niet tijdig op de vervaldag aan SkerpFit B.V. betaalt, ongeacht
of opdrachtgever al dan niet in gebreke is gesteld;
b. Opdrachtgever enige verplichting uit de tussen opdrachtgever en SkerpFit B.V. gesloten
overeenkomsten niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of een daarmee strijdige handeling verricht;
c. Opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over het vermogen van opdrachtgever verliest;
d. Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling of faillissement aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard;
e. Opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon of onderneming besluit tot liquidatie van de rechtspersoon of onderneming, de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of verplaatst naar een ander land dan
waar opdrachtgever blijkens de met SkerpFit B.V. gesloten overeenkomsten bij ondertekening daarvan is gevestigd, dan wel opdrachtgever een besluit tot zodanige staking of verplaatsing neemt;
f. Opdrachtgever metterwoon het land van de woonplaats of vestiging van opdrachtgever ten tijde van het aangaan van de met SkerpFit B.V. gesloten overeenkomsten verlaat, althans gegronde reden en/of vrees bestaan dat opdrachtgever zulks zal doen;
g. Op een substantieel deel van de activa van c.q. ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd, of deze activa met beslag of andere gerechtelijke maatregelen worden bedreigd;
h. Opdrachtgever bij het aangaan van de met SkerpFit B.V. gesloten overeenkomsten onjuiste opgave heeft verstrekt, dan wel SkerpFit B.V. niet in kennis heeft gesteld van feiten of omstandigheden waarvan het belang naar het oordeel van SkerpFit B.V. van dien aard is, dat SkerpFit B.V. de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan wanneer SkerpFit B.V. de juiste stand van zaken had gekend;
i. De statuten of reglementen van opdrachtgever, zijnde een rechtspersoon, worden gewijzigd of indien een wijziging optreedt terzake van de bestuurders, commissarissen, aandeelhouders of feitelijk leidinggevende personen van opdrachtgever, voor zover deze omstandigheden naar het redelijk oordeel van SkerpFit B.V. een aanmerkelijke verzwaring van risico’s voor SkerpFit B.V. meebrengen;
j. De verzekering van de producten door verzekeraars wordt opgezegd, of de verzekeringspolis wordt geroyeerd, of een bestaande verzekering niet wordt verlengd en bij andere verzekeringsmaatschappijen geen, naar het oordeel van SkerpFit B.V., voldoende dekking kan worden verkregen;
k. Aan het object schade wordt toegebracht, die niet door de verzekering is gedekt of terzake waarvan verzekeraars aan SkerpFit B.V. anderszins geen schadeloosstelling uitkeren;
l. Bij verlies (diefstal en verduistering daaronder begrepen) van de producten die SkerpFit B.V. ter beschikking heeft gesteld aan opdrachtgever, gehele vernietiging van de producten, of indien de producten geheel of ten dele om een andere reden uit de macht van opdrachtgever geraken;
m. Zich enige andere omstandigheid voordoet als gevolg waarvan de rechten van SkerpFit B.V. met betrekking tot de producten in gevaar kunnen worden gebracht, of zodanige vrees bestaat dat de continuïteit van opdrachtgever niet langer is gewaarborgd.
12.4. Tussentijdse beëindiging volgens lid 1 en 3 van dit artikel alsmede ontbinding volgens lid 2 van dit artikel ontslaat opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door SkerpFit B.V. geleverde producten en/of diensten, tenzij SkerpFit B.V. terzake van dat bepaalde product en/of die bepaalde dienst in verzuim is. Opdrachtgever is verplicht terstond aan zijn betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.
12.5. Direct na beëindiging van de tussen SkerpFit B.V. en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, om welke reden ook, raakt opdrachtgever het recht van gebruik van ter beschikking gestelde producten en/of resultaten van diensten kwijt en is verplicht de ter beschikking gestelde producten, alle exemplaren van documentatie en andere materialen die in het kader van de overeenkomsten aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, in goede en oorspronkelijke staat per ommegaande aan SkerpFit B.V. te retourneren.
12.6. Alle kosten verband houdende met de retournering zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel zijn voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 13 Hoofdelijkheid
Wanneer de overeenkomsten door SkerpFit B.V. zijn gesloten met meer personen en/of rechtspersonen als opdrachtgever, dan zijn al die personen en/of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomsten.
Artikel 14 Overdracht aan derden
14.1 SkerpFit B.V. is te allen tijde gerechtigd de producten, onder gestand houding van haar verplichtingen uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever, in eigendom over te dragen aan derden, dan wel daarop een beperkt recht te vestigen. Het is opdrachtgever niet toegestaan rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomsten aan derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SkerpFit B.V..
14.2 SkerpFit B.V. is te allen tijde gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.
Artikel 15 Overige bepalingen
15.1. Indien opdrachtgever in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van het bepaalde in deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst(en) handelt, zal hij aan SkerpFit B.V., zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete verbeuren van € 50.000,- alsmede een boete van € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SkerpFit B.V. om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
15.2. SkerpFit B.V. is gerechtigd (onderdelen van) de producten van SkerpFit bij onderhoud, reparatie, vernieuwing of in andere gevallen, te vervangen en/of te wijzigingen, mits SkerpFit B.V. vergelijkbare kwaliteit en/of functionaliteit levert aan opdrachtgever.
15.3. Geschillen tussen SkerpFit B.V. en opdrachtgever die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door SkerpFit B.V. van producten en/of diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in de feitelijke vestigingsplaats van SkerpFit B.V.